dul ile kampta

Merhabalar bu anlatı cağ ı m hikaye datç a ç adı r kampı nda 2007 temmuzunda yaş anmı ş tı r. O zaman lise sona yeni geç miş tim. Her yaz olduğ u gibi alilemle birlikte bir aylı ğ ı na kamp kurmuş tuk.Bizden Bir hafta sonra yanı mı zdaki boş luğ a kı rklı yaş larda bir bayan geldi. Daha geldiğ i gü n bizimkiler muhabbeti yaptı lar kocası 3 yı l ö nce ö lmü ş . Bir bira, iki bira, ü ç bira derken kadı n cinsellikten bahsetmeye baş ladı cinsel aç lı ğ ı ndan falan ancak ç ok iç tiğ i iç in iç ini dö kü yordu sadece yani o gece biş ey olmadı .
Sabah yü rü yü ş ü iç in uyandı rdı kları nda hasta olduğ umu sö yledim. Onlar da bensiz gittiler. Onlar gider gitmez hemen kadı nı n ç adı rı na baktı m. Kadı n yaş lı olması na rağ men ç ö kmemiş ti: Mal yerindeydi yani. Dı ş arı dan hiç biş ey belli olmuyodu. Ç adı ra yaklaş tı m, penceresinden baktı m. Belli belirsiz biş eyler gö zü kü yodu. Sonra ç adı rı n ö nü ne geç tim. Yanlı zca sinekliğ i ç ekmiş ti iç erisi ç ok net gö zü kü yordu iş te o zaman benim ufaklı k dikiliverdi. Yanlı zca bikini altlı ğ ı ve ü stü nde bir nevresim vardı . Anlaş ı lan ç ok deli yatı yormuş : Her yer her yerdeydi. Dayanamayı p elimi paketime atı p ileri geri yapmaya baş lamı ş tı m ki kadı nla gö z gö ze geldik. Napı camı ş aş ı rmı ş tı m adeta donakaldı m.
-Napı yosun sen?
-...
-Gel buraya?
Ş aş ı rmı ş tı m yanlı zca dediğ ini yapabildim. Ailemden geç tim bü tü n kampa rezil edebilirdi beni.
-Ben...
-Fermuarı ç ek dı ş ardan gö rmesinler.
Rahatlamı ş tı m, en azı ndan aramı zda kalı caktı . Fermuarı ç eker ç ekmez t-shirtü mden tutup kendine ç ekip ü stü me ç ı ktı . Oldukç a gü ç lü ydü . Kolları mı iki yana aç ı p elerini ellerime kavuş turdu ve "Anlat bakalı m" dedi.
-Ben yanlı zca dü n akş am...
-Ama ö nü mde 31 ç ekerek bana yardı m edemezsin.
Bikinisini sı yı rdı ve ufak bi hareketle penisimi iç ine aldı . Uzun zamandı r seviş miyormuş gibi durmuyordu. Dü n akş amki konuş manı n sadece beni avlamak iç in olduğ unu anlamı ş tı m. Dö rdü ncü tecrü bemdi ama delirtici bir ş ekilde yavaş davrandı ğ ı iç in acı yla karı ş ı k dayanı lmaz bir his yaş ı yordum.
-Ah uhh...oo
Ç ı kartı p ağ zı na aldı ve menilerimi yuttu ama o daha boş almamı ş tı . "Yala!" dedi. Esmer teninin ü stü nde sarı kı llar oldukç a gü zeldi. Bir dakikaya o da boş aldı ve hepsini yutturdu.
-Ç ok acemisin. Bu ilk mi?
-Evet.(xD)
"Sana ö ğ reticem" dedi. "Gece gel". Sevinç ten havalarda sü zü lü yordum.
Gece olunca yanı na gittim(tecavü z kı smı baş lamak ü zere). Uyumuş tu ama ben ç ok sabı rsı zdı m. O sı rada gö zü mü gö tü ne diktim ama krem bulmalı ydı m. Annemin el kremini kapı p dö ndü m. Sikime sü rdü m ve biraz zorladı m ş aş ı rmı ş tı m sabah beni yakalayan kadı n bu muydu? Oldukç a ağ ı r uyuyordu. Girmeyince gö tü ne de sü rdü m ve gaddarca iç ine girdim elim ağ zı ndaydı elimi ı sı rdı nerdeyse ben bağ rı caktı m.
O yaz gerç ekten ç ok tecrü be edindim. İ ki hafta boyunca sabah akş am seviş tik. Gerç ekten mü kemmeldi. Onu bir daha gö remedim ama orta boy gö tü nü esmer tenini ve orospu ruhunu asla unutmicam

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !